หนองคาย- กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

หนองคาย- กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนต์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ดร.สุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลาของศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน การประชุมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบตรวจวัดปริมาณน้ำที่พัฒนาขึ้นได้และการเป็นส่วน หนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะอาสาสมัครตรวจวัดปริมาณน้ำ เนื่องจากปัญหาหลักของภาครัฐในการบริหารจัดการภัยแล้ง และภัยจากน้ำหลาก ทำให้หน่วยงานภาครัฐวิเคราะห์และทราบถึงสาเหตุที่มาของปัญหา คือ การที่หน่วยงานของรัฐไม่ทราบถึงข้อมูลปริมาณน้ำระดับตำบลหรือหมู่บ้าน ที่แท้จริง ของแหล่งน้ำที่มีอยู่พื้นที่ ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวมีความสำคัญต่อประชาชน ในการใช้เป็น แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ส่งผลให้เมื่อถึงฤดูน้ำแล้งก็จะแล้งมาก และฤดูน้ำหลากก็จะท่วม และทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งมีประมาณ 70% ของพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย ส่งผลให้แหล่งน้ำนั้นๆ ขาดการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมในช่วงสภาวะภัยแล้ง และปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการนำแนวความคิดบัญชีน้ำ และปริมาณน้ำมาประยุกต์ใช้กับแหล่งน้ำระดับตำบลและหมู่บ้าน จะส่งผลให้สามารถประเมินปริมาณน้ำที่มีในปัจจุบันและปริมาณน้ำที่คาดว่าจะขาดแคลนใน แต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้หน่วยงานราชการสามารถ วางแผนการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำได้ดียิ่งขึ้น


ทั้งนี้ ดร.สุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันให้ความรู้และทำความเข้าใจกับภาคประชาชนในการเป็นตัวแทนภาครัฐทำหน้าที่ตรวจวัดระดับน้ำและบันทึกผลด้วยระบบ Mobile Application เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูลและทราบถึงปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ และใช้เป็นข้อมูลในวางแผนบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขบรรเทาภาวะวิกฤติด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมครั้งนี้ มีภาคประชาชน ระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 เข้าร่วมประชุม จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ,หนองคาย,อุดรธานี,สกลนคร และนครพนม

:ภาพ-ข่าว –พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย