จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ปลอดภัย วินัยดี

 

              เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บริเวณจุดทางข้ามหน้าโรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น และ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้ทางม้าลาย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

 สืบเนื่องจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดจัดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการสร้างความตระหนัก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงของระบบจราจรทั้งหมด เพื่อไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน                   ในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้รถใช้ถนน  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการผลักดัน ประชาสัมพันธ์ และกำหนดมาตรการให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีองค์ความรู้ในด้านการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย โดยหลังจากนี้ หน่วยงานและภาคีเครือข่าย จะได้มีการกำหนดมาตรการให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างกระแสให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเป็นแบบอย่าง เพื่อประชาชนจะได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน  อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม จังหวัด ได้ทำการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย ดำเนินการทาสีตีเส้นบนพื้นจราจรทางข้าม เพื่อให้ผู้ขับขี่ และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

จัดกิจกรรมรณรงค์ Kikc off “สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100% และมาตรการกวดขันวินัยจราจร” ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกันครอบคลุม  ทุกอำเภอ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ และล่าสุดได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

โดยนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น และ ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกัน ทาสี ตีเส้น บนพื้นจราจร ทางข้ามหน้าโรงเรียนอนุกูลนารี เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่ใช้ทางข้ามถนน ได้มองเห็นอย่างชัดเจน พร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการขับขี่ และการจราจรให้ถูกต้องตามกฎเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน