(ชมคลิป) สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สร้างกระแสอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง

สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สร้างกระแสอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี65ร่วมกับมหกรรมตลาดสีเขียว และวัน อสม.ร่วมใจไท้ศรีบุญเรือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณโดมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันจัดงานสร้างกระแสทางวัฒนธรรม นำข้อมูลอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และเป็นเรื่องเล่าขานในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนอีสาน ที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายในพื้นที่ 12 ตำบล

ซึ่งอำเภอศรีบุญเรือง ได้ร้อยเรียงให้คนในพื้นที่สร้างความตระหนักและรับรู้ว่านี้คือมรดกทางภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ ให้เป็นมรดกสู่ลูกหลานร่วมกันสืบสานและต่อยอดต่อไป โดยมีนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอศรีบุญเรือง(พชอ.ศรีบุญเรือง) คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง และ อสม.ใน158 หมู่บ้านของอำเภอศรีบุญเรือง ร่วม 3,000 คน บูรณการ่วมกับมหกรรมตลาดสีเขียว ร่วมใจวัน อสม.ของอำเภอศรีบุญเรือง

นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า สืบเนื่องจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้จัดทำโครงการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอำเภอศรีบุญเรือง โดยให้สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง จัดเก็บข้อมูล อนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง

ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าซึ่งได้รับการสั่งสม รักษา และสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้เป็นมรดกของชาติ และมรดกของลูกหลานในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม รักษา สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในหมู่บ้าน/ชุมชน 158 หมู่บ้าน 12 ตำบลในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง

โดยในวันนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้บูรณาการร่วมกันกับ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ผู้แทน อปท.ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง และผู้แทนสำนักงาน กศน.ทั้งตำบล 12 ตำบล นำเสนอข้อมูลทางวัฒนธรรม หลังจากได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ เรียบร้อยแล้ว และนำมาเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ได้รับทราบและบอกต่อ ว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ได้สืบทอดมาจนทุกวันนี้

เพื่อให้คนในพื้นที่ช่วยกันรักษา สืบทอดให้เป็นมรดกของชาติและของแต่ละท้องถิ่นตกทอดไปยังลูกหลาน เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรัก หวงแหน และซาบซึ้งในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเต็มใจที่จะช่วยกันสืบสาน รักษา และสืบทอดชั่วลูกหลานต่อไป โดยลักษณะของข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้นำเสนอร่วมในงานนี้ เพื่อชาวอำเภอศรีบุญจะนำไปศึกษาสิ่งดีที่มีอยู่ในท้องถิ่นร่วมกันต่อไปจากนั้นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอำเภอศรีบุญเรือง และร่วมชมการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับมหกรรมตลาดสีเขียวของอำเภอศรีบุญเรือง


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู