หนองบัวลำภู – ดร.สุภัทรฯปลัดกระหรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมพร้อมเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมโชว์นวัตกรรมผลการจัดการศึกษาในพื้นที่ 5จังหวัดของ ศธ.ภ.10

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดฯศธ.)เปิดการประชุมพร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการตรวจติดตามสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภายใต้ “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทวงศึกษาธิการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา
โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับ พร้อม ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายวิสาร ปัญญชุณห์ ศธ.ภ.10 นายชาติชาย วงษ์กิตตะ ศธจ.หนองบัวลำภู และ ศธจ.ใน 5 จังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานี เลย บึงกาฬ หนองคาย และหนองบัวลำภู พร้อมผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และในช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่


ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รก.ศึกษาธิการภาค 10 กล่าวว่าการเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในวันนี้มีภารกิจในการขับเคลื่อนการศึกษา ในระดับภาคและจังหวัดสู่การปฏิบัติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็น ในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี เพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


ศธ.ภ.10 กล่าวว่าการประชุมเสวนาวิซาการในวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการศึกษา สืบสานและต่อยอดตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติของในหลวง รัชกาลที่ 10 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมและการตรวจติดตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ประกอบด้วย บุคลากรจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่ 5 จังหวัด และสำนักงาน กศน.จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาที่มีรูปแบบ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา


รวมถึงโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 11-14 ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อนึ่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดทั้งได้รับความอนุเคราะห์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยดี


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู