ขอนแก่น (ชมคลิป) งานมหกรรมสุขภาพ “คนขอนแก่นไตแข็งแรง อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง คืนข้อมูลสู่ชุมชนและพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพทางไกล

งานมหกรรมสุขภาพ “คนขอนแก่นไตแข็งแรง

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ไพรัชฌ์ สงคราม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์วิมลรัตน์ ศรีราช  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย หัวหน้าโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKD NET) ร่วมเปิด งานมหกรรมสุขภาพ “คนขอนแก่นไตแข็งแรง อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง : คืนข้อมูลสู่ชุมชนและพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพทางไกล” จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดโดยโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

สำหรับงานมหกรรมสุขภาพ “คนขอนแก่นไตแข็งแรง อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง เป็นการบริการรักษาผู้ป่วยโรคไต  เป็นการบริการที่สำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่าง ซึ่งจะส่งผลให้ ประชาชน ชาวบ้าน อสม. ผู้นำชุมชน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตเป็นอย่างดี และมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากโรคไต ทราบถึงวิธีปฏิบัติตัว การใช้แอพพิเคชั่นต่าง ๆ การใช้ยา และสารอันตรายจากยาฆ่าหญ้า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมทางกาย โภชนาบำบัด เพื่อป้องกันและชะลอไตเสื่อม รวมถึงเรื่องของอาหารและน้ำที่เหมาะสม ลดรับประทานอาหารเค็ม ลดการปรุงเค็ม จะลดพิษให้ไต ควรชิมก่อนปรุงทุกครั้ง และความรู้เรื่องพยาธิ เป็นต้น

ในครั้งนี้อำเภอน้ำพอง และอำเภออุบลรัตน์ ได้เห็นความสำคัญของการจัดงานมหกรรมสุขภาพ “คนขอนแก่นไตแข็งแรง อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง : คืนข้อมูลสู่ชุมชน และพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลสุขภาพทางไกล” จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ และด้วยความร่วมมือในการจัดงานจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลอุบลรัตน์  โรงพยาบาลน้ำพอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7  (สปสช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เทศบาลตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องชาวอำเภออุบลรัตน์ และน้ำพอง เป็นต้น