นครพนม – ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ส่งมอบบ้านโครงการปันสุขให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

 


วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการ บ้านปันสุข ที่ได้บูรณาการร่วมกันสร้างขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ร่วมกับอำเภอท่าอุเทน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากการสำรวจข้อมูลคนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยทรุดโทรมของอำเภอท่าอุเทน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565


โดยในวันนี้เป็นการส่งมอบบ้านเลขที่ 86 บ้านหนองแวง หมูที่ 6 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทนให้กับนางผ่องศรี เสนาวัง อายุ 62 ปี ให้ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ส่วนบ้านหลังที่ 2 เป็นการส่งมอบบ้านเลขที่ 40/3 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน ให้กับนางราตรี โพธิ์ศรี อายุ 70 ปี ให้ได้อาศัยอยู่กับสามีที่ป่วยเป็นโรคเส้นเอ็นยึด ไม่มีแรงทำให้สามารถหยิบจับสิ่งของอะไรได้ โดยทั้ง 2 ครอบครัวเป็นครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็นได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดย TPMAP ใช้วิธีการคำนวณดัชนีความยากจน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ซึ่งเป็นการนำข้อมูล จปฐ. มาเป็นแกนกลางเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการลงทะเบียนภาครัฐของกระทรวงการคลัง และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนคนพิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อมูลการรับเบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) เพื่อทำให้ระบบมีความสมบูรณ์มากที่สุด นำไปสู่การพัฒนาในมิติอื่น ๆ นอกเหนือจากความยากจน และนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นระบบสำหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต


ข่าว/ภาพ ภัทรพล ปีติชารัชต์ – ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าว จ.นครพนม