กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดการแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 โดยจัดพร้อมกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 18 อุดรธานี และสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 6 ขอนแก่น โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 สาขา จำนวน 581 คน และแข่งขันอยู่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จำนวน 7 สาขา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จำนวน 4 สาขา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จำนวน 4 สาขาสำหรับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน 10 สาขา ได้แก่ การก่ออิฐ การปูกระเบื้อง ไม้เครื่องเรือน การต่อประกอบมุมไม้ แฟชั่นเทคโนโลยี การซ่อมสีรถยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ 8. มาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) 9. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) และสาขา เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) โดยการเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานในครั้งนี้ ก็เพื่อกระตุ้นจูงใจให้กําลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัว มีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของ ตนเอง ให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการเป็นแรงงานฝีมือเป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกําลังแรงงานฝีมือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือของกําลัง แรงงานให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในยุกต์และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หากเราก้าวทันยุกต์สมัยปัจจุบันได้ เราก็จะเป็นหนึ่งในแรงงานที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดในไทย และในระดับโลกได้.

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี