ขอนแก่น – เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.ลุยผลิตบัณฑิตเทรนด์โลกอนาคต

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน Grand Opening College of Computing โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบ Zoomรองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในการนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 250คน ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาสมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า“วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (College ofComputing, Khon Kaen University) เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะวิชาโดยพื้นฐานเดิมมาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งก่อตั้งเป็นภาควิชาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537  โดยได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมาแล้ว 25 รุ่นและปริญญาโทปริญญาเอกมามากกว่า 10 รุ่น”

“วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายเพื่อเป็นส่วนงานใหม่ที่มีความเฉพาะด้าน Computing ขั้นสูง  โดยเปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตรและมีแผนการจะเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตรในปีพ.ศ. 2566คือหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการสูงสำหรับตลาดงานด้าน Computingวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พิธีเปิดวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ขึ้นในครั้งนี้  หวังให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนเป็นการสร้างโอกาสและมิติที่ท้าทายในการเผยแพร่ชื่อเสียงกิจกรรมที่นักศึกษาบุคลากรได้มีส่วนร่วมตลอดจนกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และการเผยแพร่องค์ความรู้ของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักทั้งด้านวิจัยนวัตกรรมและผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาด้าน Computing”

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “พิธีเปิดตัววิทยากลัยการคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ออกสู่สาธารณชนในฐานะเป็นส่วนงานใหม่เทียบเท่าคณะวิชา โดยยกฐานะจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาณวันที่ 15 ตุลาคมพ.ศ.2565 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยชั้นนำเพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยและบริการวิซาการด้านการคำนวณคอมพิวเตอร์ขึ้นสูง(Advanced Computing) ระดับสากล”มีพันธกิจและนโยบายเพื่อเป็นส่วนงานใหม่ที่มีความเฉพาะด้านComputing ขั้นสูง”

ดร.ณรงค์ชัยอัครเศรณีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า“ปัจจุบันการคำนวณคอมพิวเตอร์หรือ Computing เป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายและเป็นแนวโน้มที่สำคัญของโลกทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คำนึงถึง4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง Computing แนวโน้มของมหาวิทยาลัยนานาชาติในการให้ความสำคัญในการจัดตั้งส่วนงานที่มีความเฉพาะด้าน Computing ที่มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นความต้องการของโลกและให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆจากภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมประเด็นที่สองคือแนวโน้มใหม่ในการคำนวณคอมพิวเตอร์ (Emerging Trend in Computine) ที่จะเป็นกระแสคลื่นด้านเทคโนโลยีที่สำคัญในสองทศวรรษถัดไปเช่นปัญญาประดิษฐ์และความมั่นคงและความปลอดภัยไซเบอร์และอื่นๆและประเด็นที่สามคือบริบททางด้านการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ (Politics & Social & Economics) ซึ่งการคำนวณคอมพิวเตอร์จะมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้และประเด็นสุดท้ายคือการดำเนินตาม วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”มีหน้าที่ในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศการสร้างองค์ความรู้ในระดับโลกและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชมและสังคมนั้นซึ่งศาสตร์ด้านการคำนวณคอมพิวเตอร์หรือ Computing จึงถือว่าเป็นแนวโน้มของโลก (Global Mega Trend) และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและประมวลผล Cloud Computing,Blockchain, Def, NFT, โลกเสมือน Metaverse นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการศาสตร์ Computing เพื่อประยุกต์ในการสร้างความเป็น Intelligence ให้กับศาสตร์อื่นๆอาทิเช่นด้านการแพทย์การเกษตรสถาปัตยกรรมสังคมศิลปะและต่างๆได้อีกมากนับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในการดำเนินการเชิงรุกในการนำไปสู่การกำหนดทิศทางของศาสตร์ด้านการคำนวณคอมพิวเตอร์”

“ฉะนั้นการสนับสนุนให้เยาวชนในประเทศมีพื้นฐานที่สำคัญด้านการออกแบบการแก้ปัญหาด้วยการคำนวณคอมพิวเตอร์การสร้างความรู้ความเข้าใจในดิจิทัลการคำนวณคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคคลทั่วไปรวมไปถึง การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงด้านการคำนวณคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนองภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมได้การวิจัยด้านการคำนวณขั้นสูงในระดับแนวหน้า (Frontier Research) การสร้างนวัตกรรมด้านการคำนวณคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computing & AI Innovation) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญอื่นๆจะสามารถยกระดับและช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจของประเทศก่อให้เกิดทักษะอาชีพใหม่ที่สามารถรองรับกับสังคมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่สอดคล้องและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอุตสาหกรรม 5.0  เกิดการสร้างและมีเทคโนโลยีของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติได้ต่อไป”

โดยหลังพิธีเปิดเป็นการ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Digital Transformation Trend and Thailand Readiness”โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อจากนั้นเป็นการ เสวนา หัวข้อ “บทบาทของสถาบันการศึกษาในการวางรากฐานกำลังคนด้าน Computing” โดย .ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และราชบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นรศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ช่วงบ่ายเป็นการ แนะนำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) โดย ผศ.ดร.ณกร วัฒนกิจ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเข้าชม กิจกรรมต่างๆ ทั้ง on-site และ virtual ได้ อาทิ การสัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า โดย ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ และรศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้นบรรยายหัวข้อเส้นทางสู่เวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชาติโดย ผศ.สันติ ทินตะนัย และผู้แทนศูนย์ Special Guest Lecture by Prof. Marcello Bonsangue, Leiden University on “Rumor Detection Framework” กิจกรรมโครงการประกวดผลงาน“Smart City Innovation Challenge Using Open Geospatial Platform” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research in Artificial Intelligence: Perspective and Experience” โดย.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุและ การเสวนาเรื่อง “Research Direction in Computing” โดย รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ผศ.ดร.คำรณ สุนัติผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสงนอกจากนี้ผู้มาร่วมงานสามารถชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์การนำเสนอนวัตกรรม และ การรับสมัครงาน จากสถานประกอบการ