สนง.เกษตร จ.อุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ที่ อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2555 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีษะเกษ และ นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( หลังเก่า )โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จัดขึ้นตามวิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” ในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ที่ยังคงสืบสานวิถีชีวิตและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมแบบพื้นเมืองอันงดงาม ซึ่งปัจจุบันสินค้าข้าวหอมมะลิได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ยังได้ให้ความสำคัญในการผลิตและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่น ได้แก่ แตงโม ข้าวโพด เมล่อน หอมแดง กระเทียม เป็นต้น ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การกระจายสินค้า และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายในงานนี้กว่า 50 บูธ ซึ่งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของกลุ่มจังหวัดฯ รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาด สร้างรายได้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เอกชน กลุ่มเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดด้วย

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี