กิจกรรมทำงานบริการสังคม “จิตอาสาทำความดี ทาสีเครื่องหมายจราจร”” สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำงานบริการสังคม “จิตอาสาทำความดีทาสีเครื่องหมายจราจร” สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางธมกร ทยาประศาสน์ ประธานคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “จิตอาสาทำความดี ทาสีเครื่องหมายจราจร” สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นเครื่องหมายจราจรได้ชัดเจนลดการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้บริเวณทางเข้าออกวัดทุ่งศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และทางร่วมทางแยกบริเวณใกล้เคียงโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้รับบริการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นจิตอาสาจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมเสียสละ ให้ความช่วยเหลือร่วมมือ ร่วมใจ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสังคมช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และยังเป็นการส่งเสริมภารกิจของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกำหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุศลเพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมากขึ้น ได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวมและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของตนด้วยการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการกับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเทศบาลนครอุบลราชธานีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ สีทา และแปลงทาสี สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรม

ภาพ/ข่าว:(วิชิต)วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี