กาฬสินธุ์ – ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาใบเหลืองนายก อบจ.กาฬสินธุ์

ใบเหลือง “ชานุวัฒน์ วรามิตร” ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ หลังถูกร้องทีมบริหารและผู้ช่วยหาเสียงโพสต์เฟชบุ๊กประกาศเชิญชวนมาเอาป้ายหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง

                เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 4 อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ลต อบจ 1/2565 และคดีเหมายเลขแดงที่ 1528/2565 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ หลังจากนายชุมพล หลักคำ ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสุมินทร์ ภูดวงดอก  ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาดเขตเลือกตั้งที่ 3  และนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่นายชานุวัฒน์ วรามิตร ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กรณีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายชานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้คัดค้าน ก่อ สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ นายอนุชา สิงหะดี ซึ่งเป็นทีมงานบริหารและเป็นผู้ช่วยหาเสียงโพสต์ข้อความในบัญชีผู้ใช้เฟชบุ๊ก ชื่อ “อนุชา สิงหะดี Anucha singhadee”ด้วยข้อความว่า “#ประกาศ พี่น้องในทุกพื้นที่ท่านใดอยากได้ป้ายผู้สมัครนายก อบจ.#เบอร์ 1 ชานุวัฒน์ วรามิตร ที่ติดตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์# ท่านสามารถรื้อนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับ หากท่านมีความประสงค์ เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งทีมงานผู้สมัครทุกเบอร์ ก็กำลังดำเนินการเก็บป้ายครับ ซึ่งผู้ใช้เฟชบุ๊กอื่นๆตอบรับด้วยการโพสต์ข้อความแสดงความประสงค์ของแผ่นป้ายหาเสียงดังกล่าว

                ทั้งนี้ศาลไต่สวนได้ความว่า นายอนุชาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้คัดค้าน โดยผู้คัดค้านได้มอบหมายให้นายอนุชา ทําหน้าที่ติดตามผู้คัดค้านไปพบปะประชาชนในพื้นที่ และเป็นพิธีกรในเวทีปราศรัยหาเสียงโฆษณา และให้นายอนุชาหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกช่องทางหนึ่งด้วย บัญชีเฟซบุ๊กที่นายอนุชาโพสต์ข้อความดังกล่าวก็มีการตั้งค่าเป็นสาธารณะ ในการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้คัดค้าน ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้างต้นย่อมฟังได้ว่า การกระทําของนายอนุชาที่โพสต์ข้อความตามคําร้องในบัญชีเฟซบุ๊กของตน มีความคาดหวังและหวังผลต่อจิตใจผู้ที่เข้ามาใช้ ได้เห็นหรือติดตามข้อมูลจากบัญชีเฟซบุ๊ก ของตนที่เป็นบุคคลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ลงคะแนนให้แก่ผู้คัดค้าน ที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว

                ส่วนที่นายอนุชาอ้างว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เมื่อเสร็จการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะทิ้งป้ายหาเสียงทําให้เป็นภาระต่อหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบจึงโพสต์ข้อความดังกล่าว แต่ในการไต่สวนพยานผู้คัดค้านก็ปรากฏว่านายอนุชาทราบดีอยู่แล้วว่าผู้รับจ้างของผู้คัดค้านกําลังดําเนินการเก็บป้ายหาเสียง ของผู้คัดค้านอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่นายอนุชาต้องโพสต์ข้อความดังกล่าวเพื่อลดภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และหากนายอนุซาต้องการให้บุคคล ที่ต้องการแผ่นป้ายหาเสียงไปใช้ประโยชน์ นายอนุชาก็สามารถรอให้ผู้รับจ้างเก็บป้ายหาเสียง เสร็จสิ้นก่อน และเมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านพ้นไปแล้วก็ค่อยเสนอให้ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้คัดค้านแก่บุคคลทั่วไปมารับไปใช้ประโยชน์ก็ย่อมทําได้ ข้ออ้างของนายอนุชาจึงไม่มี \น้ำหนักรับฟัง พยานหลักฐานที่ได้ความจากการไต่สวน

จึงมีหลักฐานอันสมควรเชื่อว่าการกระทํา ของนายอนุชาที่โพสต์ข้อความตามคําร้องในบัญชีเฟซบุ๊กของตนเป็นการแสดงเจตนาให้ แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้คัดค้านแก่ผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งพบเห็นข้อความดังกล่าว อันเข้าลักษณะ เป็นการจัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดอันอาจคํานวนเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้คัดค้านอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 65 (2) โดยผู้คัดค้านได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งจากการกระทําของนายอนุชาอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้คัดค้านเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสอง กรณีมีเหตุที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามคําร้องของผู้ร้อง จึงพิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสอง