อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 ในพื้นที่  


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ดำเนินการจัดกิจกรรม “ ปลูกต้นไม้ ” โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กองพลทหารราบที่ 3 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีพื้นที่ปลูกจำนวน 2 ไร่ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นสักทอง, ต้นยางนา, ต้นประดู่ และต้นมะค่า รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 ต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเขต เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับรู้ และเข้าใจถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก และการใช้วิถีชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในอนาคตต่อไป จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง จัดกิจกรรม”ปลูกต้นไม้ ” โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กองพลทหารราบที่ 3 ร่วมกับประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ประชาชน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างผืนป่าให้กับชุมชนในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13