อุดรธานี – ร.13 พัน.3 มอบทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้ ร้อยตรี สามารถ เรเรือง หัวชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เป็นผู้แทน ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาโครงการพี่ทหารสานฝัน “มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์” ประจำปี 2565 คอร์สเรียน “ ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance ” ให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีผลการที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 8,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

ทั้งนี้กิจกรรมมอบทุนฯการศึกษาดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนในถิ่นพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียม ทั้งในเมืองและชนบท รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับ และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน, ครู-อาจารย์ นักเรียนและส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษา เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับเด็กนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดอยู่แล้ว จากการที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทำให้เด็กนักเรียน, คณะครูอาจารย์, ครอบครัวของเด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกซาบซึ่งใจและดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทหาร และผู้บังคับบัญชาที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13