ขอนแก่น-มอบบ้านคนพิการ 3 หลัง ประสานร่วมมือรัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชน ตามโครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ 3 หลัง ประสานร่วมมือรัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชน ตามโครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบบ้านคนพิการโครงการบ้านใส่ใจเพื่อคนพิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 หลัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ได้แก่ นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พญ.นภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายสุพัฒนศักดิ์ ถิร์รัชช์บวรชัย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.บ้านแฮด

ทั้งนี้ เนื่องจากการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นหน้าที่และความร่วมมือร่วมแรงของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและจิตอาสา การสร้างบ้านและปรับที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสมรรถนะคนพิการ เป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการได้อยู่ดี และนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน จนเกิดกลไกการทำงานและเป็นต้นแบบ โดยมีโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมและช่วยกันลงมือทำงาน ด้วยการสนับสนุนแรงและงบประมาณ

มอบส่งบ้านหลังที่ 1 มีนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปและการปรับสภาพบ้านคนพิการ คือ นายอาง อุดมรักษ์ อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 บ้านป่าม่วง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด ซึ่งเป็นผู้พิการประเภททางการได้ยิน ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่าง อยู่บ้านคนเดียว สภาพบ้านทรุดโทรมมาก รวมทั้งประสบเหตุน้ำท่วม มีฐานะยากจน และไม่มีอาชีพ โดยมีนางสาวณัฐรินท์และนายณัฐกิตติ์ จิรเจริญจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด และ บริษัท สตาร์ซัพพลาย 2004 จำกัด ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการสร้างบ้าน จำนวน 130,000 บาท

มอบส่งบ้านหลังที่ 2 นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้นายประเทือง ภิรมย์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปและการปรับสภาพบ้านคนพิการ คือ นางสาวสุพรรษา บุญนาม อายุ 32 ปี หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด ซึ่งเป็นผู้พิการประเภททางกายและการเคลื่อนไหว พิการทั้งแม่และลูกชาย เดินด้วยไม้เท้า ไม่มีบ้านพักต้องเช่าอยู่ 4 คน โดยมีนางสาวณัฐรินท์และนายณัฐกิตติ์ จิรเจริญจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย จำกัด และ บริษัท สตาร์ซัพพลาย 2004 จำกัด ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการสร้างบ้าน จำนวน 130,000 บาท

มอบส่งบ้านหลังที่ 3 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานข้อมูลคนพิการพร้อมการปรับสภาพบ้านคนพิการ คือ นางสมพร ทินใต้ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 281 หมู่ที่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ชุมชน 2 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้พิการประเภททางกายและการเคลื่อนไหว ร่างกายอ่อนแรงซีกซ้ายเคลื่อนที่โดยการพยุง สภาพบ้านทรุดโทรมมาก ผู้ดูแลคือสามีที่เป็นผู้สูงอายุ โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการสร้างบ้าน จำนวน 130,000 บาท.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน