ศรีสะเกษ – พ่อเมืองดอกลำดวน เปิดโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ผุดทำประกันภัย “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” พร้อมส่งมอบกรมธรรม์รองรับความเสี่ยง

 


เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ห้องประชุมโรงแรมลักษ์ลดา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เพื่อต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้รับการคัดเลือก และการพัฒนาออกเป็นกรมธรรม์ประกันภัย โดยมี นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วย น.ส.สุมาลี รัตนเรืองประทีป ผอ.อาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริม นางพรพยงค์ บัวศรี ผอ.สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอธิวัฒน์ คุโณปการ ผอ.สำนักงาน คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกรชาวสาวทุเรียน GI ในเขตพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ อ.ขุนหาญ และอ.ศรีรัตนะ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


น.ส.สุมาลี กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. โดยสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคได้ดำเนินโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ มาเป็นปีที่ 2 เพื่อต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาออกเป็นกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบประกันภัย โดยตรงกับความต้องการ และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงระบบประกันภัย และสามารถนำระบบประกันภัยเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม


ซึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยคัดเลือกทุเรียนภูเขาไฟเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่จะนำระบบการประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับกลุ่มเกษตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จาก อ.กันทรลักษ์ จำนวน 100 คน อ.ขุนหาญ 50 คน และอ.ศรีรัตนะ 50 คน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสนวนาในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยผู้แทนจาก สำนักงาน คปภ. การออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) โดย ผอ.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ในพระราชดำริ การขึ้นทะเบียนข้อบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และการรับประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยผู้แทนบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน