ขอนแก่น – พ่อเมืองหมอแคนเปิดปฐมฤกษ์ ‘สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น’ ฝากสร้างและสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนเมือง

ผวจ.ขอนแก่น ห่วงประชาชน จากปัญหาการขยายของเมืองขอนแก่น ฝากทีมข่าวสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น สร้างและสื่อสารให้ ปชช.รู้เท่าทันการเปลี่ยนเมือง

ที่สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 เป็นปฐมฤกษ์ โดยสมาคมดังกล่าวนี้ เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ทำงานข่าวสื่อกระแสหลักในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม ทะเบียนที่ ขก 5/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตามกฎหมาย มีนายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคม นายสุวิทย์ อิ่มใจ อุปนายก และ ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ เลขาธิการ มีคณะกรรมการและสมาชิกชุดก่อการ จำนวนทั้งหมด 16 คน ดำเนินการภายใต้บังคับ จำนวน 8 หมวด 45 ข้อ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวว่า จากที่ตนได้ทำงานที่จังหวัดขอนแก่นมาเป็นเวลากว่า 5 ปี ได้รับความร่วมมือจากทีมช่างภาพและผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่นมาเป็นอย่างดี มีการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะต่างๆ ไปสู่สังคมและประชาชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง สำหรับสิ่งที่จะขอฝากและขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนนั้น ขอให้ช่วยกันสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่พี่น้องประชาชนอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันและให้มีความพร้อมในการปรับตัว รับมือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของเมืองขอนแก่น ซึ่งมีความซับซ้อนและมีหลากหลายของประชากร ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมือง จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และนิเวศวิทยาของเมือง รวมทั้งจะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การไหลของแรงงานจากอำเภอสู่เมือง ปัญหาการจราจร การลดลงของพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

ด้านนายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคม กล่าวว่า สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารสาธารณะที่เป็นประโยชน์ 2.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 3.เป็นตัวแทนประสานประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกีฬา การบันเทิง ความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดี ระหว่างสมาชิกสมาคมและองค์กรต่างๆ และ 5.ส่งเสริมสวัสดิการให้กับสมาชิกสมาคม รวมทั้งการสงเคราะห์ ด้านสุขภาพ และสาธารณะกุศล.