หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม มอบรอยยิ้มแห่งความสุขในมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม มอบรอยยิ้มแห่งความสุขในมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 23 และยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่(8 มิย.65) นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 23 และยุติธรรมพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคดีข้อพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยและรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู

พร้อมคณะประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมบังคับคดี รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในขณะที่นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้การต้อนรับ และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้ กว่า 300 คน

นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่ามหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 23
และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภูในวันนี้ เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน”โดยได้ดำเนินการแก้ปัญหาหนี้ครอบคลุม 8 ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การกำหนดให้การไกล่เกลี่ยและการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศผ่านกลไกธนาคารแห่งประทศไทยและสถาบันการเงินของรัฐ การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการครูและตำรวจ การปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและการออกมาตรการคุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล การแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและ SMEs และการปรับปรุงขั้นตอนในการกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับภาระหนี้

ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมโดย ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือระงับข้อพิพาทโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ในขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาคและครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไป อย่างยั่งยืน”

ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัด “โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 23 จังหวัดหนองบัวลำภูและยุติธรรมพบประชาชนขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและเสวนาในหัวข้อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยหน่วยงานรัฐและ ชุมชน ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 . การไกลเกลี่ยหนี้ในชั้นก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา ทั้งในส่วนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ธนาคาร สถาบันทางการเงินต่าง ๆ และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการของสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ

ในขณะที่มีจำนวนลูกหนี้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยจังหวัดหนองบัวลำภู ก่อนฟ้อง จำนวน 5,751 ราย ทุนทรัพย์ เป็นเงิน 253,376,690 บาท หลังศาลพิพากษา จำนวน 806 ราย ทุนทรัพย์ เป็นเงิน 38,308,465.25 บาท รวมลูกหนี้ที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 6,557 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 241,685,158.51 บาท นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู อาทิ การจัดนิทรรศการและการตั้งบูธให้คำปรึกษา กฎหมายจาก ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

และเมื่อจบโครงการในครั้งนี้แล้ว สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูมุ่งหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับกระทบจากการเป็นหนี้ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูโดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและ อำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์”จังหวัดหนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”ต่อไป

จากนั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ยังได้มอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่มีผลงาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น จำนวน 8 ศูนย์ และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 8 ศูนย์พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการไกล่เกลี่ย สร้างความประทับใจแก่ลูกหนี้ของธนาคารและสถาบันการเงินภายหลังมีการไกล่เกลี่ยสร้างความสุขและรอยยิ้มก่อนเดินทางกลับบ้านหลายร้อยราย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู