อุดรธานี – กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13จัด “หมอเดินเท้า ทุกก้าวเพื่อประชาชน “

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ “ชุดหมอเดินเท้า” ดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย, ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านแวง ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ รวมทั้งได้ให้กำลังใจสร้างความอบอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยหน่วยทหารจะออกให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากการเข้าดำเนินการจัดกิจกรรม “ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้า” ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจ และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดหมอเดินเท้าเข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบนี้ขึ้น


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13