เลย – หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 บูรณาการรวมพลัง “ กองทัพบก สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานพระราชปณิธาน”

 


กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บูรณาการร่วม กับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ บ้านสงาว หมู่ที่ 4 และบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ พื่อเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม “ กองทัพบก สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสานพระราชปณิธาน ”

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก สร้างความชุ่มชื่น ความอุดมสมบูรณ์ให่ผืนป่าชุมชน เพื่อเก็บกักน้ำให้กับเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้งในพื้นที่ บริเวณห้วยน้ำอาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และประชาชนในพื้นที่รู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างมาก ได้ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยู่คู่ลูกหลานและแผ่นดินไทยตลอดไป


ภาพ /ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ