ขอนแก่น-ส่งเสริมกระท่อมไทยปลูกอย่างถูกกฏหมายสร้างรายได้ยั่งยืนเพิ่มผืนป่าให้แผ่นดิน ชูอำเภออุบลรัตน์เป็นจุดนำร่อง

กระท่อมไทยขยายโอกาสสู่ประชาชนรากหญ้า พร้อมส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก ต้นกระท่อมอย่างถูกกฎหมาย สร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าลดปัญหา โลกร้อนที่ศูนย์โอท็อปเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น


นาย ปรัตถกร บุสาวรรณา นายอำเภออุบลรัตน์ และนางสาว ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกลมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาครัฐ และตัวแทนเกษตรกร แถลงความพร้อมในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ปลูกต้นกระท่อมอย่างถูกกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกฎราชกมาร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงมหาดไทย, และกระทรวงสาธารณสุข ที่อุดหนุนเงินจากกองทุนคนละ 5 บาท นำไปต่อยอดจัดตั้งเป็นสถานีปฏิบัติการ(พิเศษ)ตามแนวศาตรแห่งพระราชา

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชน ถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรกระท่อมก้านแดงพันธุ์รับรอง ที่กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศปลดล็อคจาก พรบ.ยาเสพติดประเภทที่ 5 จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้เพาะต้นกล้ากระท่อมจากเมล็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศได้ทดลองปลูกกว่า 1 ล้านต้น โดยทางสมาคมจะรับซื้อใบกระท่อมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการในราคาตลาด ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ 80 ถึง 200 บาท

โดยเกษตรกรที่สนใจต้องผ่านกระบวนการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ที่ดินต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ กรณีที่เป็นที่ดินของคนอื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ใช้ที่ดิน, การปลูกสามารถปลูกได้ตั้งแต่ไร่ละ 50 ถึง 200 ต้น ตามสภาพภูมิประเทศ โดยเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ในส่วนของการขึ้นทะเบียนทางสมาคมฯ จะเป็นตัวกลางประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้กับเกษตรกร.