เลย (ชมคลิป)นพค.23 เปิดโครงการ “ฟาร์มพอเพียง เลี้ยงชุมชน โคนมขึ้นชื่อ”


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 มี.ค. 65 ที่พื้นที่สาธารณะโคกชาติ บ้านเทพมงคล หมู่ที่ 3 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการว่า “ฟาร์มพอเพียง เลี้ยงชุมชน โคนมขึ้นชื่อ ” มี พล.ต. ธีรยุทธ จันหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์ พร้อมฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกร จังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติ
พ.อ.ชยพล คำสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 รายงานว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการฟาร์มต้นแบบ นทพ. และได้กำหนดชื่อโครงการว่า “ฟาร์มพอเพียง เลี้ยงชุมชนโคนมขึ้นชื่อ” จัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม กับสภาพภูมิสังคม เป็นความต้องการของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการคัดเลือกราษฎรเข้าเป็น สมาชิกฟาร์ม
หน่วยฯได้ประกาศเชิญชวนราษฎรในพื้นที่ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย จัดเวทีประชาคม เปิดรับสมัครผู้มีความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกฟาร์ม


โดยปัจจุบันมีสมาชิกฟาร์มรวมทั้งสิ้น 126 ราย แบ่งเป็น ราษฎรในพื้นที่ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย จำนวน 14 ราย กำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 จำนวน 112 ราย กิจกรรมที่ดำเนินการมีจำนวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม ได้แก่ โซล่าเซลล์พร้อมระบบกระจายน้ำ การเลี้ยงสุกรหลุม การปลูกผักอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง การปลูกไม้ผลผสมผสาน การเลี้ยงปลากินพืช แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์และหญ้าเลี้ยงสัตว์ การเพาะเห็ดธรรมชาติในสวนสัก การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงสุกรขุน


ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม เป็นภาคีเครือข่ายจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (สาขาอำเภอนาด้วง) ซึ่งดำเนินการในเนื้อที่ 300 ไร่ เริ่มโครงการมาแล้ว 3 เดือน เพื่อสร้างความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงาน บริการความรู้ สร้างรายได้ที่ดีและมั่นคงแก่เกษตรกร ตลอดจนจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย