ศรีสะเกษ – พ่อเมืองดอกลำดวน เดินหน้าขับเคลื่อน “ศรีสะเกษ โมเดล” 1 จังหวัด 1 โครงการ เร่งพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่เสมอภาคและเท่าเทียม


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 มี.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเสมอภาคเท่าเทียม โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
นายวัฒนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้มีความรู้ มีอาชีพแห่งอนาคตรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อศึกษาความรู้ในกระบวนการผลิตพืชอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ได้มาตรฐานด้วยความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ และที่สำคัญเพื่อได้เครือข่ายในการบูรณาการการพัฒนา/ส่งเสริมทักษะอาชีพในภาคการเกษตร และเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะ
ด้าน นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นที่ 3 การต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้น 1 จังหวัด 1 โครงการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมมุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยชุมชนเพื่อชุมชนยั่งยืน โดยมอบหมาย นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 1 จังหวัด 1 โครงการ ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ และได้เปิดโอกาสให้ในแต่ละจังหวัดสมัคร ทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมสมัคร 1 ใน 6 จังหวัดนำร่อง
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยจะเปิดรับสมัครและคัดเลือก ในเบื้องต้น มีแผนฝึก 1 รุ่น 20 คน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน