กองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) มอบทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝัน และจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย

 

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) มอบหมายให้ พันโท วิทยา สาริยา รองผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุมที่ 2 พร้อมคณะดำเนินการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาโครงการพี่ทหารสานฝัน “มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์” ประจำปี 2565 คอร์สเรียน “ ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance ” ให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีผลการที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมมอบทุนฯการศึกษาดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนในถิ่นพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียม ทั้งในเมืองและชนบท รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับ และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้มีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน, ครู-อาจารย์ นักเรียนและส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษา เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับเด็กนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมมอบจักรยาน ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุระกันดาร ตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข” ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยได้ดำเนินการมอบให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว สามารถใช้เป็นยาพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียน และช่วยลดความเสี่ยงจากการนั่งรถประจำทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และในวันเดียวกันนี้ ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 ได้มอบหมายให้ ร้อยเอก จิรศักดิ์ ดีช่วย นายทหารฝ่ายธุรการกำลังพลและส่งกำลังบำรุง กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ , ผู้ด้อยโอกาส , ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ป่วยติดเตียง ณ ศาลาประชาคมบ้านแจ้งสว่าง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ , ผู้ด้อยโอกาส , ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของประชาชน ที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ซึ่งมีส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ จากการที่กองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสานฝัน พร้อมทั้งมอบจักรยาน ตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” และจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชนชนในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจและรู้สึกอบอุ่นใจ ที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือในการมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในครั้งนี้ และทำให้เด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา , นักเรียนที่ได้รับจักรยาน รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่กองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ได้เข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13