มุกดาหาร – สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4 จุด 0 เพื่อป้องกันอาชญากรรมสังคมปลอดภัย

 

 สภ.เมืองมุกดาหาร เป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง ในโครงการ ” สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 SMART SAFETY ZONE 4.0 ” เป้าหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม
พล.ต.ต. ชัชชัย วงศ์สุนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.สงกรานต์ สันหกรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร จัดโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ภายใต้องค์ประกอบภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน รัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริง โดยคำนึงถึงพันธกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการรักษากฎหมาย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจผู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด “จะทำอย่างไรที่จะให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมสำหรับสุจริตชนในพื้นที่สถานีตำรวจนั้น ๆ” ไม่เกิดการหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีทัศนคติที่ดีและเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในทุกระดับ ตั้งแต่สอดส่อง ตรวจตราพื้นที่ การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ การมีจิตสาธารณะช่วยเหลือ สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม โดยจัดระบบการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ”
พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร กำหนดพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ณ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว ชุมชนศรีสุมังค์(บางส่วน) ชุมชนหลังศูนย์ราชการ(บางส่วน) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม อาชญาวิทยากับแนวความคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดในเรื่อง “ระบบราชการ 4.0” ก้าวสู่ยุคดิจิทัล และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ระบบการส่วนท้อถิ่นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมและนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เป็นหน่วยรับผิดชอบการปฏิบัติตามโครงการนำร่องในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายสถานีตำรวจพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีขีดความสามารถในด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะพัฒนาเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และมีความเป็นดิจิทัล การบูรณาการภาคประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามาร่วมมือกันในการวางแผนการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจในรูปแบบเครือข่ายหรือพันธมิตรเชิงหุ้นส่วน และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ไม่หวาดกลัวภัยอาชญากรรม อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางสังคมและก้าวสู้ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานระบบราชการ มีความตื่นตัวและปรับทัศนคติให้ยอมรับและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ สมดังวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สำหรับโครงการ ” สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 ” เป้าหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม การใช้ชีวิตที่ปลอดภัย ถือเป็นหนึ่งในความสุขของประชาชน ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0 ) เป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิด เรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน
โดย สภ.เมืองมุกดาหาร ได้พิจารณากำหนดพื้นที่ปลอดภัยขึ้นตามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 บริเวณโซนชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว (ตลาดอินโดจีน ) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 0.42 ตารางกิโลเมตร ระยะทางโดยรอบกว่า 3.59 กิโลเมตร ประกอบด้วย ตลาดราตรี ตลาดอินโดจีน ตลอดจนร้ายทองกว่า 12 ร้าน คือหนึ่งในเหตุผลดังกล่าว และได้คัดเลือกเลือกให้เป็นโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และประชาชนในพื้นที่ รวมกันกว่า 2,367 คน และเพื่อตอบสนองตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ในโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบูรณาการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อแสวงความร่วมมือของโครงการดังกล่าว โดยมีการประชุมเครือข่าย เพื่อยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอดรับกับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
ส่วนการประชาสัมพันธ์โดยตั้งกลุ่มไลน์ SMART SAFETY ZONE 4.0 สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนรับทราบมาตรการการรักษาความปลอดภัย และการรับทราบข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน การทำป้ายโบชัวร์ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของพื้นที่มีการเฝ้าระวังของโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และเพื่อยกระดับเทคโนโลยี เพื่อป้องกันและปราบปราม ทาง สภ.เมืองมุกดาหาร ได้มีการจัดตั้งและจัดเตรียมการ และรองรับการทำงานป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น ( application ) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชน ถึงเหตุร้ายต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในการแจ้งเบาะแส และแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายต่าง ๆ และตู้ SOS EMERGENCY SYSTEM ตู้แจ้งเหตุ และการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 18 จุด รวม 61 ตัว แบบระบุตัวบุคคล ที่ทาง สภ.เมืองมุกดาหารจะติดตั้งต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งมีระบบระบุ GPS แบบเรียลไทม์ เพื่อดูภาพปัจจุบันได้ ระบบปฎิบัตการ POLICE 4.0 เป็นการพัฒนาสายตรวจตู้แดง สอดคล้องกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกของพื้นที่รัฐ และความปลอดภัยของประชาชนเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0
ด้านนาย วรยุทธ ตั้งศิริกุลพงษ์ ผู้ประกอบการค้าตลาดอินโดจีน บอกว่า จากโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ตนในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตลาดอินโดจีน ก็ดีใจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบาย SMART SAFETY ZONE 4.0 ถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมาปฎิบัติหน้าที่ ภูมิใจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แวะเวียนมาตรวจตราในพื้นที่ตลอด ก็อบอุ่นต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ให้ความสำคัญ
ทั้งนี้ การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

 

Related posts