กาฬสินธุ์ – อบต.นาเชือกเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมสำรวจภัยแล้งในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ เตรียมเสนอแผนงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายทำนอง แก้วสิมมาพร นายกองค์การบริหารตำบล (อบต.) นาเชือก พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับประชาชนได้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
นายทำนอง แก้วสิมมาพร นายก อบต.นาเชือก กล่าวว่า อบต.นาเชือก มีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค-บริโภค และใช้เพื่อทำการเกษตร โดยได้เตรียมแผนงานและโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในหลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา อบต.นาเชือกได้เสนอของบประมาณจากกรมชลประทาน ในการดำเนินโครงการในลักษณะนี้มาแล้ว คือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนภักดีและบ้านวังฝั่งแดง
นายทำนองกล่าวอีกว่า หลังจากกรมชลประทานได้ให้การสนับสนุนสถานีสูบน้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่าวประสบผลสำเร็จ อบต.นาเชือกจึงได้นำแนวทางของสถานีสูบน้ำทั้ง 2 แห่งดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในปัจจุบัน โดยได้วางแผนการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนสำราญ เพื่อดึงน้ำจากเขื่อนลำปาวได้โดยตรงให้พี่น้องประชาชนที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านหนองกาว บ้านโนนลาน บ้านนาแก ได้มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรใช้อย่างเพียงพอ โดยหากดำเนินโครงการได้สำเร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันหลายพื้นที่ ได้แก่ ต.นาเชือก ต.เขาพระนอน ต.บัวบาน และ ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ รวมพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่
ด้านนางสุวะลี แก่นนาคำ ผู้ใหญ่บ้านแสนสำราญ ม.5 ต.นาเชือก กล่าวว่า ผู้นำชุมชนและชาวบ้านแสนสำราญ มีความรู้สึกยินดีมากที่ทางอบต.นาเชือก มีนโยบายพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรให้กับชาวบ้าน โดยมีโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนสำราญ หวังว่าชาวบ้านคงจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำบาดาล ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่เข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนสำราญ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชน ได้อุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตรนั้น เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยทาง อบต.นาเชือก จะต้องนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงอยากให้คณะผับริหาร อบต.นาเชือกติดตามและเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากชาวบ้านรอใช้น้ำอยู่