จ.อุบลราชธานี – สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบผ้าห่ม หมอน และมาม่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวในชุมชน (Community lsolation Thepwongsa Center) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมคิด อินทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา นายประกาศ โคตรวันทา รองประธานสภาฯ นายธงศิลป์ ศรีบู เลขานุการสภาฯ นายหนูกร เสียงเย็น นายวีรยุทธ สมใจ นายปรัตมิตร ขำคม นายชาตรี บุญแพง นายพรชัย โคตรวันทา นายบุญมี แสนลา นายเจริญ สนธิหา นายจารึก กุลบุตร นางสาวจันทร์ลับ เจริญลอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบผ้าห่ม หมอน และมาม่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation Thepwongsa Center) เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยมี นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเทพวงศา เป็นผู้รับมอบผ้าห่ม หมอน และมาม่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัว จำนวน 50 เตียง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายสมคิด อินทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่ม หมอน และมาม่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัว และเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเราสัญญาว่า เราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงทุกคน