ศรีสะเกษ – ผุดกิจกรรมสร้างสรรค์ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เติมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด-อบายมุข


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เรียนรู้ทักษะกระบวนการขับเคลื่อนงานของแกนนำเยาวชนและการโค้ชเพื่อการพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นโดย หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ที่ปรึกษาหน่วยจัดการฯ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการฯ นายระพงษ์ วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.ศก.ยส พร้อมด้วยคณะทำงาน พี่เลี้ยงโครงการย่อย กลุ่มเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายพงศ์ภัค กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของแกนนำเด็ก เยาวชน และการโค้ช (Coach) ของพี่เลี้ยงโครงการย่อย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีทักษะการทำงานแบบมีกระบวนการที่สามารถสร้างการเรียนรู้จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ และพี่เลี้ยงโครงการย่อย สามารถทำหน้าในการเป็นที่ปรึกษาและการฝึกให้เด็กๆแกนนำ ได้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชทั้ง 27 กลุ่ม/โครงการ โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ภายใต้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”
วันนี้ต้นกล้าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาในสังคม ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชุมชนสังคมที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาวะ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์พลังของเด็ก เยาวชน ในครั้งนี้ มีระยะเวลาในการทำกิจกรรม 6 เดือน เพื่อเติมเต็มพื้นที่เชิงบวก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชน การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม คิดและลงมือปฏิบัติ มีทั้งกิจกรรมที่เป็นประเด็นการลดนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิงแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ และยังมีอาจารย์ มรภ.ศรีสะเกษ นักวิชาการอิสระ องค์กรภาคประชาสังคม ช่วยเป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมทางวิชาการ และที่ปรึกษาการบริหารการขับเคลื่อนทิศทางสู่เป้าหมาย “เยาวชนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน” เป็นเยาวชนสร้างสุขภาวะและมีความสร้างสรรค์เพื่อชุมชน และสังคม
ด้าน นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การสนับสนุนสร้างโอกาสเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบความสร้างสรรค์คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนรุ่นใหม่ วันนี้มีโอกาสมาเติมเต็มกำลังใจให้กับพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสภาพทางสังคม หรือปัญหาเรื่องสุขภาวะในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุรา บุหรี่ และอบายมุข ซึ่งไปสอดคล้องกับข้อมูลวิจัยของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่าถ้าเด็กมีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ ย่อมมีโอกาสมากกว่าร้อยละ 70 ที่จะเข้าไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่นๆ
ซึ่งหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ (NODE) มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายกลุ่ม ซึ่งภาคส่วนต่างๆก็ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของเด็กมาโดยตลอด เพราะทุกคนมีเป้าหมายสำคัญให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี เพราะโลกทุกวันนี้ทั้งโซเชียลที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเยาวชนเข้าไปสัมผัส ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ก็มีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักเลือกแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี อยากให้กำลังใจเด็กและเยาวชน และขอขอบคุณ NODE ศรีสะเกษ สสส. ที่ขับเคลื่อนกับจังหวัดในการลดอบายมุขในพื้นที่มาตลอด จนเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบหลายๆแห่ง และทางจังหวัดยินดีที่จะสนับสนุนเด็กและเยาวชนสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปด้วยกันต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน