นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ติวเข้ม อปท.ดูแลพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น

ดร.ประยูรฯนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ติวเข้ม อปท.ดูแลพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมปรึกษาหารือกับนายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ท้องถิ่นอำเภอในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ภายหลัง กกต.มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายก อบต.ครบทุกตำบลไปเมื่อเร็วๆนี้ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.) โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม

ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันได้มองเห็นปัญหาในอดีตที่ผ่านมา จึงได้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่กระบวนการปฏิรูป โดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ เพราะเป็นกลไกระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสการเข้าถึงของประชาชน

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการกระจายอำนาจนั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ต่ออำนาจหน้าที่ และภารกิจกับจังหวัดและอำเภอให้เกิดความชัดเจน ขององค์กรท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อบริบทของพื้นที่ เกิดความคล่องตัวจัดการบริการประชาชน การปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่นให้สอดคล้องต่อภารกิจของท้องถิ่น การปฏิรูปทรัพยากรบุคคล และการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวทางการกระจายอำนาจเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับทราบข้อมูล และทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทการบริหารงานด้านปกครอง โดยเฉพาะขอเน้นย้ำการดำเนินการในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควรมีการบูรณาการร่วมกันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และแนวทางการจัดทำโครงการต่างๆในการพัฒนาในเชิงพื้นที่ ภายใต้การบริหารงบประมาณของแต่ละ อปท.ที่สามารถดำเนินการคได้อย่างรวดเร็วกว่าที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.ประยูรฯกล่าวย้ำ
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู