จ.นครพนม สร้างการเข้าถึงบริการ kick off ปักหมุดประสานงานคนไร้บ้าน

ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าตลาดอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการ kick off ปักหมุดประสานงานคนไร้บ้าน ประจำปี 2565 ที่จังหวัดนครพนม โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ประกอบไปด้วย ปกครองจังหวัดนครพนม สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม สมาคมกู้ภัยศรีสัตตนครพนม 2019 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดหางานจังหวัดนครพนม และหน่วยงาน ONE HOME จังหวัดนครพนม เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ จัดหางาน ประสานทำบัตรประชาชน ดูแลสุขอนามัย ตรวจคัดกรองโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด การสำรวจ สืบค้นข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ประสานงานนำกลุ่มเป้าหมายส่งกลับภูมิลำเนา รวมถึงประสานส่งต่อหน่วยงานอื่นเพื่อเข้ารับการบริการตามความจำเป็น การให้บริการที่พักอาศัย การพัฒนาศักยภาพร่างกาย/จิตใจ เช่น การฝึกอาชีพและการเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ ก่อนทำงานในสถานประกอบการ การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว รวมถึงการรับแจ้งปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ออกจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวในพื้นที่
ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติคุ้มครองการขอทาน พ.ศ.2559 ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการที่ดีอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ชุมชนและสังคมเกิดการยอมรับและก่อให้เกิดการแบ่งปัน การให้กำลังใจกัน ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถฟื้นฟู พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมปักหมุดประสานงานคนไร้บ้าน จะมีการออกทำกิจกรรมอาทิตย์ละครั้ง ในวันจันทร์หรืออังคารของสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งจะปรับเปลี่ยนจุดวนไปเรื่อย ๆ แต่จะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม ประกอบไปด้วย จุดหน้าตลาดหน้าอินโดจีน จุดหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จุดหน้าโรงเรียนสันตยานันท์ และจุดศาลาริมน้ำแสงสิงแก้ว
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม