เลย – จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระ เกียรติ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 โดยมี ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา พระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยประธานนำจิตอาสาทำพิธี พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยใจ” ก่อนร่วมกันทำความสะอาดริมตลิ่งลอกและกำจัดวัชพืช ผักตบชวา เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ทรงยอมเสียสละกำลังพระวรกาย เวลาส่วนพระองค์ และพระสติปัญญา ในการทรงงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ทรงมุ่งมั่นในการศึกษาในระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังทรงสนพระทัยในธรรม ด้วยการเสด็จไปยังวัดต่าง ๆ เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล อีกทั้งยังได้ทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์ อยู่เป็นเนืองนิตย์

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย