อุดรธานี- ร.13 พัน.1 มอบจักรยาน โรงเรียนหนองไผ่หนองหิน ตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และ คุณปาริชาติ ศตะกูรมะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลฯจัดกิจกรรมมอบจักรยาน ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุระกันดาร ตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนหนองไผ่หนองหิน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการมอบให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว สามารถใช้เป็นยาพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียน และช่วยลดความเสี่ยงจากการนั่งรถประจำทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จากการดำเนินการจัดกิจกรรมมอบจักรยานและมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาดังกล่าวฯ ทำให้คณะครูอาจารย์ , ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับจักรยานและถุงยังชีพเพื่อการศึกษามีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่ได้มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13