เทศบาลตำบลเทพวงศา- จัดประชุมประชาคม การจัดตั้งตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าน้ำฮิมของ) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมประชาคม การจัดตั้งตลาดน้ำริมโขง(ตลาดน้ำฮิมของ) โดยมี นายแสวง เคนสุวรรณ นายสถิตย์ เกษียร รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา นายสีทา ปัญญาวุฒิ ที่ปรึกษานายก นายเจริญชัย คำยอด เลขานุการนายก นายชาติชาย คำโกน รองปลัดเทศบาล รักษาการปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเทพวงศา นายสมคิด อินทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านบุ่งซวย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 บ้านภูสวรรค์ หมู่ที่ 21 เข้าร่วมประชุม ณ ริมโขงแก่งช้างหมอบ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมการประชุมประชาคมการจัดตั้งตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าน้ำฮิมของ) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง(ของ) รวมถึงสอดคล้องตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้แถลงต่อสภาท้องถิ่น โดยเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชาวลุ่มน้ำโขงที่แท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเขมราฐ “แก่งช้างหมอบ”ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเทพวงศา โดยการจัดประชุมประชาคมดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ ถึงแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ในมิติต่างๆ ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
1) ให้เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดทำโครงการ จัดตั้งตลาดน้ำริมโขง( ตลาดท่าน้ำฮิมของ) ได้
2) ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านห้วยยาง “ แก่งช้างหมอบ” ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าน้ำฮิมของ) ซึ่งบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นทีสาธารณะประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันส่วนทางด้าน

นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เปิดเผยว่า การจัดตั้งตลาดน้ำริมโขง(ตลาดท่าน้ำฮิมของ) นั้น เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ มีงานทำ สร้างความสามัคคีในชุมชนให้เข้มแข็ง และมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแก่งช้างหมอบให้สวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม พร้อมทั้งให้ประชาชนในชุมชนจะได้นำสินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำโขง ที่มีอย่างหลากหลาย มาจำหน่าย ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา มีความมั่นใจและอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาพิสูจน์ความแตกต่างของตลาดวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำโขง “ตลาดท่าน้ำฮิมของ” แห่งนี้ รับรองว่าจะไม่ผิดหวัง อย่างแน่นอน