นครพนม – ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืช”เศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทย” (พืชกระท่อมโมเดล)

วันนี้ (21 ม.ค.65) ที่ บริเวณสหกรณ์การเกษตรรวมใจชาวอำเภอนาหว้า จำกัด เลขที่ 13 หมู่ 3 บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทย” (พืชกระท่อมโมเดล) ซึ่งมีมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะที่ปรึกษาพืชกระท่อมจังหวัดนครพนม เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า “กระท่อม” เป็นสมุนไพรไทย ที่สามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกได้ในอนาคตจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันศึกษาวิจัยสรรพคุณทางยาเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการตลาดนำการผลิต ให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกหรือพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทย ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดนครพนม ต่อไป
สำหรับกระท่อม เดิมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในหลายประเทศ มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยว ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยว ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1972 ก็มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล และบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน รัฐบาลจึงได้ยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามเจตนารมแห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม “กระท่อม” เศรษฐกิจทางการเกษตรและสมุนไพรไทย” (พืชกระท่อมโมเดล) ที่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ให้กับเกษตร โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ โดยมีการจัดทำ MOU ระหว่างภาคเอกชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการส่งเสริมการปลูก การรับซื้อผลผลิตคืน และมีจุดรับซื้อผลผลิตให้กับเกษตร ซึ่งเป็นการเน้นการตลาดนำผลิต วิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่า ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดนครพนมได้ในอนาคต

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล/นครพนม