ศรีสะเกษ-มุ่งช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ เพิ่มอาชีพ-สร้างรายได้ ฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว


เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน นายบัวผัน กุนรา บ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ข้าว) โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ข้าว โคขุน สมุนไพร โนนสําราญบึงมะลู เข้าร่วมกิจกรรม
นางทัศนี กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการจัดฝึกตามภารกิจหน่วยงานในการพัฒนากำลังแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมที่นอกเหนือจากอาชีพหลัก ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าฝึก โดยฝึกให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ข้าว โคขุน สมุนไพร ที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือด้านการแปรรูป พร้อม แต่ยังขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ และด้านการแปรรูป ข้าว เพื่อให้สมาชิกได้มีทักษะความรู้ และนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
หลักสูตรการฝึกอบรมที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับเป็นการแปรรูปทำแป้งข้าวจากข้าวต่างๆ อาทิ ข้าวลืมผัว ข้าวหอมมะลิดำ ข้าวเหนียว ข้าวมะลิแดง ฝึกทำสีจากธรรมชาติ และทำข้าวแต๋น (นางเล็ด) ข้าวแต๋นหน้าธัญพืช ซีเรียล ข้าวพอง (บาร์ข้าว) ผสมสีธรรมชาติ ทำบัวลอยจากแป้งที่ทำเองผสมกับหัวมันที่สมาชิกกลุ่มปลูกเอง ฝึกพิเศษการทำอาหารเหลวเพื่อผู้ป่วยและผู้ต้องการควบคุมสารอาหาร โดยทำจากข้าวลืมผัวและพืชผักในท้องถิ่น เป็นการแปรรูปที่กลุ่มจะได้รับทั้งความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // ศรีสะเกษ // รายงาน