อุดรธานี ร.13 พัน.2 มอบจักรยาน ตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ”

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมมอบจักรยาน ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุระกันดาร ตามโครงการ “ Army Bike สานฝันปันสุข ” ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ในโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หน่วยรับผิดชอบ โดยมี พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในการมอบจักรยาน ซึ่งได้ดำเนินการมอบให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว สามารถใช้เป็นยาพาหนะในการเดินทางไป – กลับ โรงเรียน และช่วยลดความเสี่ยงจากการนั่งรถประจำทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จากการดำเนินการจัดกิจกรรมมอบจักรยานดังกล่าว ทำให้คณะครูอาจารย์ , ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับจักรยานมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ ที่ทางหน่วยทหารได้เข้ามามอบจักรยานให้กับนักเรียนในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13