เลย- หมอหนู ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมือง Sandbox Chiang Khan


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายของรัฐบาลด้านปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ด้านการท่องเที่ยวและปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย และปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน/ประชาชน ให้การต้อนรับจำนวนมาก
คณะรองนายกฯ เดินทางไป ทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยว Skywalk ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการและมอบป้ายความปลอดภัยองค์กร (COVID Free Setting) จุดแม่น้ำ 2 สี(แม่น้ำเหือง-แม้น้ำโขง) บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ตรวจบรรยากาศการท่องเที่ยว ร้านค้า ผู้ประกอบการ มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากนั้นเดินทางไปยังหอประชุม ร.ร.เชียงคาน เพื่อร่วมประชุมการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting ผู้แทน อสม.เชียงคาน กล่าวขอบคุณที่ผลักดันให้ ครม. อนุมัติ ค่าเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัย 500 บาท ให้ กับนักรบชุดขาว เพิ่มอีก 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 64 ถึง มีนาคม 65 เราสัญญาว่าจะทุมเทการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจาก โรค และสุขภาพแข็งแรง เป็นแขนขาทำงานเคียงข้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอดไป ซึ่ง อสม.จังหวัดเลย มีจำนวนทั้งสิ้น 13,775 คน อสม.อำเภอเชียงคาน จำนวน 1,381 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทีม 5 เสือ จังหวัดเลย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ท้องถิ่น .สาธารณสุข (จนท.สาธารณสุข/อสม.) เพื่อทำหน้าที่ในการฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเลย ให้ปลอดภัย
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย มหกรรมขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมืองเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ตลอดจน การดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และการขนส่ง ได้รับผลกระทบมากและฟื้นตัวช้า การกลับมาฟื้นตัวใหม่ของธุรกิจเกี่ยวเนื่องจำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างกรมอนนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเลย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมืองเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องและมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว และกิจการที่เกี่ยวข้องตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและกิจการ ที่เกี่ยวข้องในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเปิดเมืองท่องเที่ยวในรอบแรกเขตสุขภาพที่ ๘ มี ๓ จังหวัด ที่ต้องเปิดการท่องเที่ยว ซึ่งอำเภอเชียงคาน มีกิจการที่ผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ประกอบด้วย โรงแรม โฮมสเตย์/เกสต์เฮาส์ ร้านจำหน่ายอาหาร อาหารริมบาทวิถี ตลาดสด แหล่งท่องเที่ยว ร้านเสื้อผ้า/เครื่องประดับ และร้านขายของชำ รวม 116 แห่ง มหกรรมขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมืองเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(COVID Free Setting) ด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ทำพิธีเปิดและมอบนโยบายการเปิดเมือง เปิดประเทศในพื้นที่ท่องเที่ยวและเป็นประธานในพิธีมอบป้ายความปลอดภัยองค์กร (COVID Free Setting) แก่ร้านอาหาร จำนวน 20 แห่ง ร้านขายของที่ระลึก จำนวน 6 แห่ง โรงแรม จำนวน 10 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 2 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดเลย และ ที่ หอนาฬิกา ลานวัฒนธรรม ถนนชายโขง(คนเดิน) ชุมชนบ้านไม้เก่า ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ชม ช้อป ชิม ริมบาทวิถีปลอดโรค ปลอดภัย พร้อมตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการ ชมบรรยากาศ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เดินมอบสมุดคู่มือการท่องเที่ยวที่ถนนชายโขง ชุมชนบ้านไม้เก่า เป็นอันเสร็จงานวันนี้

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย