บ้านเมืองเราจะน่าอยู่ ชุมชนของเราจะสวยงาม เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ ขุดหลุมฝังไว้ หรือทิ้งลงถังขยะ

โครงการรณรงค์เก็บขยะในชุมชน หมู่บ้านเพื่อความสะอาด ปลอดขยะ ลดภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อมที่…

Read More