“ศรีสะเกษ” ผุด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” มุ่งแก้ไขปัญหาผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินคุมประพฤติกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 พร้อมมอบใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย จ.อ.บุญสืบ จันทร์วงค์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับและร่วมพิธี
จ.อ.บุญสืบ กล่าวว่า ด้วยกรมคุมประพฤติ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้อนุมัติให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าถึงการบำบัดรักษาและลดอันตรายหรือผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด ทำให้มีทักษะสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
รวมทั้งเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งในด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรม ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 55 คน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // ศรีสะเกษ // รายงาน