วัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมต่อยอดตลาดประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ “ถนนคนเดินเลาะเลย”


วันที่ 11 ธ.ค. 64 เวลา 16.00 น. ที่ถนนคนเดินเลาะเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการต่อยอดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “ ถนนคนเดินเลาะเลย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยเครือข่ายทุกภาคส่วน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมถนนคนเดินเลาะเลย ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างเดือน ธันวาคม 2564ถึง เดือน กันยายน 2565 โดยจัดขึ้นในทุกสัปดาห์ที่สอง และสี่ของเดือน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของ สถานศึกษา การสาธิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการนำเสนอ ผลงานด้านศิลปะจากสถานศึกษา โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายทางวัฒนธรรมประกอบด้วย สถนศึกษา และชุมชนคุณธรรมใน พื้นที่จังหวัดเลย
ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยและภาคีเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ได้บูรณาการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน เป็นการแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของชาวจังหวัดเลย ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลนี้ จังหวัดเลยของเรามีอากาศที่เย็นสบาย เหมาะสมต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเลยมีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นและธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง จังหวัดเลยยังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019(COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /