ปลูกแล้ว ‘กัญชาครัวเรือน 6 ต้น’ แห่งแรก ที่ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม


วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 10.10 น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง เป็นประธานปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น แห่งแรกของจังหวัดนครพนม ผู้ร่วมพิธีปลูก จำนวน 3 แปลง แปลงที่ 1 จำนวน 12 ต้น นำโดยนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม ผู้บริหารระดับจังหวัด และคณะกรรมการกัญชาจังหวัดนครพนม แปลงที่ 2 จำนวน 12 ต้น ปลูกโดยทีมนักการเมือง และแปลงที่ 3 จำนวน 12 ต้น ร่วมปลูกโดยนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และคณะผู้บริหาร ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรเพื่อแปรรูปในชุมชนบ้านท่าควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ จากนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจในชุมชนของเขตสุขภาพที่ 8 ที่ส่งเสริมการปลูกกัญชา 6 ตัน ในครัวเรือน ซึ่งมีเกษตรกรจำนวน 8 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ โดยใช้กล้าพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สายพันธุ์หางกระรอก จำนวนกล้าพันธุ์ 12 ต้น จำนวน 8 แปลง รวมเป็น 96 ต้น โดยมีนายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่หน่วยงานของสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจในชุมชน โดยเฉพาะการปลูกกัญชา 6 ต้น ในครัวเรือน ที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนที่จะมีรายได้จากการจำหน่ายส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ คือ ใบ ราก ลำต้นกัญชา เพื่อนำไปประกอบทำอาหารปรุงจำหน่าย หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป รวมทั้งทำเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ดังนั้น การปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น ในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกกัญชาที่ถูกกฎหมาย เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนได้มีรายได้ต่อไป
วิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรเพื่อแปรรูปในชุมชนบ้านท่าควาย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาภาคประชาชน ภายใต้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและถูกกฎหมายอย่างครบวงจร รวมทั้งเพื่อนำผลผลิตใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ในชุมชนและสถานพยาบาล และเพื่อการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จากวัตถุดิบส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษมาผลิตเป็นอาหารปรุงจำหน่ายเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ และวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรเพื่อแปรรูปในชุมชนบ้านท่าควาย ได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม