ชัยภูมิ – เปิดแหล่งเรียนรู้ผืนดินจากศาสตร์พระราชาในโรงเรียน


โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ได้น้อมนำศาตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างเป็น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียน และผู้ปกครองในชุมชน เข้ามาศึกษา ทั้งเรื่องดิน เรื่องน้ำ การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตำบลห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการจัดนิทรรศการวันดินโลก 5 ธันวาคม 2564 “เรียนรู้ผืนดินจากศาสตร์พระราชา” ประจำปี 2564(Learn the land from the Kings Philosophy) และเปิดป้าย “ตลาดนัดพอเพียง” ซึ่งทางโรงเรียน นำโดยนายณรงค์ ดวงพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และผู้ปกครอง ได้น้อมนำโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มาดำเนินการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คนในชุมชนและประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ลงมือทำ ร่วมกับผู้ปกครอง ทั้งศึกษาเรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ผลผลิตที่ได้นำเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน บางส่วนจำหน่ายเป็นรายได้ ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จนได้รับรางวัล สถานศึกษาต้นแบบสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จาก สพป.ชัยภูมิเขต3 และรางวัลสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีมาก ประเภทระดับประถมศึกษา จากสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ภาค13 ปี 2564
นายณรงค์ ดวงพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เปิดเผยว่า จุดประสงค์สำคัญที่จัดกิจกรรมวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหกรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงวางแนวทางหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนไทยนำไปสู่การปฎิบัติ และเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิทาน ในหลวงรัชกาลที่10 ในเรื่องสืบสาน รักษาต่อยอดให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดสัมฤทธิผลสู่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน ในการดำเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นมา 7 กิจกรรม และมีฐานเรียนรู้ใน 17 ฐาน โดยเฉพาะกิจกรรมสวนเกษตรผสมผสาน 1 งานตามวิถีพอเพียง ในพื้นที่ 1 งาน มีฐานเรียนรู้ 8 ฐาน เช่นฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและบ่อปากกว้าง การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก พืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน พืชสมุนไพรไทย การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปูนา การเลี้ยงหอยขมและหอยเชอร์รี่

นอกจากนี้บริเวณใกล้กันยังมีฐานเรียนอีก 10 ฐาน มีทั้งสวนผัก ผลไม้ สวนกล้วย อุโมงผักปลอดสารพิษ ทรัพยากรดิน สวนไผ่ตงลืมแล้ง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง น้ำคือชีวิตและฐานการเรียนรู้สวนมะนาวในบ่อซีเมนต์ ซึ่งงานที่จัดในครั้งนี้กำหนดจัดแสดงไว้อีก 15 วัน หน่วยงาน หรือประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอเข้าชมได้ หลังจาก 15 วันผ่านไป ก็ยังสามารถมาชมฐานเรียนรู้เหล่านี้ได้ในวัน เวลา ราชการ ทางโรงเรียนมีวิทยากร ที่เป็นนักเรียนแกนนำ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน มาคอยต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานต่างๆด้วย

ด้านนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวว่าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ดี แห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ นอกเหนือจากโรงเรียนอื่นๆที่ทำอยู่แล้ว ตามนโยบายของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ต้องการให้โรงเรียน ขับเคลื่อนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

ขณะเดียวกับภาคีเครือข่ายอย่างสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ นางสาวจุฑาทัศย์ รัตนพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีแปลงเรียนรู้การปลูกหญ้าแผก การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ มีการบำรุงดิน ทำปุ๋ยหมัก พด.1 พด.2 ซึ่งทางสถานีฯได้เข้ามาส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ และวัสดุอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ