เลย(ชมคลิป)สรุปผลการเลือกตั้ง อบต.จังหวัดเลย ได้นายกฯหน้าใหม่กว่า 70%


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ถนนเลย-ด่านซ้าย อ.เมืองเลย จ. นายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.กกต.จังหวัดเลย ได้แจ้งถึงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบต และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 71 แห่ง จังหวัดเลย นับว่ามีการลงคะแนนคึกคักและปิดหีบบัตรได้เร็วกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่ 08.00 ถึง 17.00 น. เนื่องจากเราว่างเว้นจากการออกเสียงลงคะแนนไปนาน 8-9 ปี แล้วแต่ละแห่ง โดยจังหวัดเลยได้จัดให้มีการเลือกตั้ง จำนวน 71 ตำบล มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 1,763 คน แยกเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 175 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,588 คน
ผลการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงมาแรง คือ ตำแหน่งนายก อบต.ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากคนล่าสุดสมัยที่ผ่านมาเป็นคนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งจำนวนมากเกินกว่า 50.% ดังนี้ อ.เมืองเลย อบต.น้ำสวย นายรังสิต แก้วสมบัติ อบต.ศรีสองรัก นายประจวบ ศิลธรรม อบต.น้ำหมาน นายอุดร ศิริราช อบต.ชัยพฤกษ์ นายประครอง สุนทราวิรัตน์ อบต.กกทอง นายคำปุ่นวิจิตรปัญญา อบต.กกดู่ นายภูวดล อัศวรัตนกุล อบต.เมือง นายแปลง ศรีสุนทร อบต.นาแขม นายทัศพล ขุนเรศ อบต.เสี้ยว นายวุฒินันท์ โอชารส อ.วังสะพุง อบต.ผาบิ้ง นางนาตญา สุวรรณชาติอบต.ผาน้อย นายประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ อบต.วังสะพุง นายประเวช บุญหนัก อบต.เขาหลวงนางสาวสุพรรณวดี คำสุข อบต.หนองงิ้ว นายช่วง บัวบาลบุตร อบต.ทรายขาว นายชำนาญอินทรา อบต.หนองหญ้าปล้อง นางอธิชา อินพิทักษ์ อบต.โคกขมิ้น นายปัญญา ขันแข็ง อ.หนองหิน อบต.ตาดข่า นายประสิทธิ์ ลุนใต้ อบต.หนองหิน นายพงษ์ศักดิ์ ภูเผือ อบต.ปวนพุ นายประดิษฐ์อาจแก้ว อ.ผาขาว อบตบ้านเพิ่ม นายสกล บางปะอินทร์ อบต.ผาขาว นายไกรรัตน์ธัญญะประกอบ อบต.โนนป่าซาง นายพิเชษฐ์ วิเชียรดี อ.ภูเรือ อบต.สานตม นายปีรัน ประสมทรัพย์ อบต.ลาดค่าง นายอมร พักจรุง อบต.ท่าศาลา นายอัศวิน ศรีบุรินทร์ อบต.ปลาบ่า นายวิรัตน์ ศรีบุรินทร์ อบต.หนองบัว นายพรชัย วิจิตรปัญญา อ.ภูกระดึง อบต.ผานกเค้า นายวีระศักดิ์ วิริยะผล อบต.ห้วยส้ม นายอดิศักดิ์ สมาน อ.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง นายธีรวัฒน์ สิงหกิจรุ่งเรือง อบต.ศรีฐาน นายสุธี โตส้ม อ.ภูหลวง อบต.หนองคัน ร.ต.ต.เสวียง สาริภา อบต.ห้วยสีเสียด นายเกษม อำลอย อบต.เลยวังไสย์ นางภิรมย์จิต สีชมพู อบต.แก่งศรีภูมิ นายสมหวังธรรมกุล อบต.ภูหอ ร.ต.เจริญ ธรรมกุล อ.ด่านซ้าย อบต.โป่ง นายสุวัตร เนาวราช อบต.นาหอ จ.ส.ต.จิระศักดิ์ พิศชาติ อบต.กกสะทอน นายนิต บุญอาจ อบต.นาดี นางจุฬาทิพย์ จันทศร อบต.ปากหมัน นายยุทธการ วงศ์มานิต อบต.อิปุ่ม นางบุญเรียง สุภาษิ อบต.โพนสูง นายภูวนันท์ อันทะสาย อบต.โคกงาม นายพิรุณ พรหมเจริญ อบต.วังยาว นายขยัน วังคีรี อ.นาแห้วอบต.แสงภา นายบาย แก้วสุวรรณ อบต.นาพึง ร.ต.อ. วิเชียร จอมคำศรี อบต.นามาลา นายสุรพล กมลรัตน์ อบต.เหล่ากอหก นายเสถียร จันทะคุณ อ.ท่าลี่ อบต.โคกใหญ่ นายนราพัฒน์กันหาวรรณะ อบต.ท่าลี่ ว่าที่ ร.ต.สุธรรม คงหลวง อบต.หนองผือ นายนพพล โสภาวัฒน์ อบตน้ำแคม นายสมศักดิ์ ขันธะคีรี อบต.อาฮี ร.ต.อ. ประดิษฐ์ เคนดา อ.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด นายเสงี่ยม นาครังสี อบต.แก้วเมธี นายจตุพงศ์ มณีดา อบต.ท่าสวรรค์ นายแสงเดือน ศรีบุรินทร์อ.ปากชม อบต.ชมเจริญ นายกิตติศักดิ์ ผาลี อบต.นครหงส์ นายพงษ์ศักดิ์ บุษดี อบต.ห้วยบ่อซืนนายถนัด วิชัย อบต.หาดคัมภีร์ นายทวีศักดิ์ ตาปี อบต.ห้วยพิชัย นายเกื้อ ดียิ่ง อ.เอราวัณ อบตทรัพย์ไพวัลย์ นายอาทิตย์ สายแวว อบต.ผาสามยอด นายอุดม อินทร์เพ็ชร อ.เชียงคาน อบต.นาซ่าว นายอวิรุทธ์ ศรีพันธ์ อบต.ปากตม นายบุญมี จันทสาน อบต.บุฮม นายพนม นันทะคำ อบตจอมศรี นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์ อบต.เชียงคาน นายวัฒนา ดาทอง อบต.หาดทรายขาว นายอภิชาติ สุวรรณทาดา
การเลือกตั้งอบตจังหวัดเลย 71 แห่งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3 2 9 9 8 9 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 75 เปอร์เซ็นต์มีบัตรเสีย 2.08 เปอร์เซ็นต์บัตรไม่ลงบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 0.5 เปอร์เซ็นต์

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย