ดร.บุ๋ม นายก อบจ.หนองบัวลำภู เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ รุ่นที่1

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ดร. วุฒิพงษ์ (บุ๋ม) ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่ 1โดยมี นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รองประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู (1) สมาชิกสภา อบจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีเกษตรกรชาวอำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง เข้ารับการอบรม ตามโครงการฯจำนวน 1,247 คน

นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า อบจ.หนองบัวลำภูได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้จัดสรรมะขามเปรี้ยวยักษ์ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คนละ 44 ต้น จากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำร่อง 6 อำเภอ อำเภอละ 50 คน รวมทั้งหมดจำนวน 300 คน แบ่งอบรมออกเป็น 2 รุ่นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ปลูกพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรปลอดภัยต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู