อุดรธานี- อาชีวะอุดร จับมือ หัวเว่ย(ประเทศไทย) พัฒนา Up Skill ด้าน Network และ Cloud เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่


บริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียน Up skill, Re skill, New skill พัฒนาทักษะใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของโลกอนาคต “Huawei ICT Academy” หลักสูตร Network และ Cloud
โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหารและคุณครู เข้าร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อจัดอบรมและฝึกปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการดำเนินการ ภายใต้การขับเคลื่อน Excellent Center สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล : DBT และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : IT ที่สนองตามนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนของ ดร.สุเทพ แก่งสันเที้ยะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว เป็นผลจากความร่วมมือที่วิทยาลัยฯ ได้รับโอกาสดีๆ ที่จะเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง จากแพลตฟอร์มของ บริษัท หัวเว่ย(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นทักษะและสมรรถนะที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของโลกอาชีพแห่งอนาคต ดำเนินการจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 832 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี