ศรีสะเกษ – นอภ.ศิลาลาด ผุดกิจกรรมถนนคนเดิน “ตลาดศิลาลาดบ้านเฮา” มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก-สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดถนนคนเดิน “ตลาดศิลาลาดบ้านเฮา” ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายมหินทร เทพิน เกษตรอำเภอศิลาลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศิลาลาด นำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร/องค์กรเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายกองตรี ไตรรัตน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งอำเภอศิลาลาด ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับโอกาสทางอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ค้าขาย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ดังนั้นจึงได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยการพัฒนาพื้นที่เปิดตลาดนัดถนนคนเดิน “ตลาดศิลาลาดบ้านเฮา” ให้เป็นพื้นที่รวมของสินค้า OTOP อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เช่น ผ้าลายหมีขอเจ้าฟ้าฯ ผ้าทอเบญจศรี ผ้าไหมมัดหมี่ กระติ๊บข้าว ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษจาก โคก หนอง นา โดยมีโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ OTOP Mobile ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตจากแปลงโคกหนองนา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และได้กำหนดให้มีการจำหน่ายเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีในทุกสัปดาห์ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน