มหาสารคาม(ชมคลิป)พัฒนาการ ‘เมืองบั้งไฟโก้’ บุกพื้นที่ ‘สาคาม’ จัดกิจกรรมระดับมาตราฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล

พัฒนาการจังหวัดยโสธรบุกพื้นที่มหาสารคามจัดกิจกรรมระดับมาตราฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากลจัดแสดงและจำหน่าสยสนิค้า OTOP ต่างจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากลการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้มาตรฐาน
นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดโสธร กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดยโสธร ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัด สร้างรายได้ของประชาชน เพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง จึงอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ และได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรดำเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล โดยกำหนดให้การ “จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ต่างจังหวัด” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุน ช่องทางการจำหน่าย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จากทุกอำเภอของจังหวัดยโสธร จำนวน 30 กลุ่ม งานเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน64 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ อย่างเคร่งครัด