สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เร่งทดสอบฝีมือช่างไฟฟ้าการันตีความรู้ความสามารถ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้จัดการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แก่ช่างไฟฟ้าที่มีหนังสือรับรองครบกำหนดอายุ 5 ปี โดยมีผู้เข้ายื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถใหม่ จำนวน 17 คน และผ่านการประเมินทั้งหมด ซึ่งหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) มีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน
ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศกระทรวงแรงงาน ฉบับดังกล่าว กำหนดให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2559 เป็นต้นมา

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน