หนองบัวลำภู-พัฒนาชุมชนหนองบัวลำภู เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

พัฒนาชุมชนหนองบัวลำภู เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยสู้วิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อการแข่งขันในตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ หนองบัวลำภู นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยพลิกสู้วิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเดินหน้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งประเภท อาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และมีการดำเนินการบันทึกภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ และจัดกิจกรรมหรือจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา เผยแพร่ภูมิปัญญา และรณรงค์กระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีวัตถุดิบ หรือส่วนผสมของสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์/ราย มาร่วมเสวนาหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการนี้แล้ว ผู้ผลิตผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย จะได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีวัตถุดิบ หรือส่วนผสมของสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ได้

โดยรูปแบบในการดำเนินการในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ พัฒนายกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในช่องทางต่างๆ ได้ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และสามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อการแข่งขันในตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลได้ในอนาคต

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู