ขอนแก่น-กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ     รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                    

วันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีพระศรีรัตนวิมล,ดร. ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสิน และผู้แทนอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นายประภาส  แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรม ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

พระศรีรัตนวิมล,ดร. ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างสติ สมาธิ และปัญญาในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ และสร้างพลัง “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ซึ่งในกิจกรรมการประกวดจะประกอบด้วย การสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัย บทชยสิทธิคาถา และการเจริญจิตภาวนา แต่ละสถานศึกษาต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนตัวแทนในสถานศึกษา การดำเนินการจัดการประกวด มีการคัดเลือกสถานศึกษาจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ มาจนถึงระดับประเทศ มีสถานศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน ๔๒ สถานศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา ๒๑ สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ๒๑ สถานศึกษา

ในจำนวนนี้ ระดับประถมศึกษา ๑๒ สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ๑๒ สถานศึกษา จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษา และเพื่อสร้างความปรองดองสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดี และให้กำลังใจโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่มีส่วนร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่น