ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู แจงมติมหาเถรสมาคม คุมเข้มมาตรการทอดกฐิน


กำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเนื่องจากพิธีการถวายผ้าพระกฐินหรือการกรานกฐินเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งตามพุทธบัญญัติและเป็นธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยในประเทศไทยได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากจะเดินทางไปทำบุญตามวัดต่าง ๆที่ตนศรัทธา หรือถวายผ้าพระกฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้น ๆ อันเป็นไปตามพุทธานุญาตให้พระภิกษุที่จำพรรษา ครบถ้วนไตรมาส ได้รับอานิสงส์ในการรับผ้ากฐิน ในช่วงระยะ 1 เดือน หลังจากออกพรรษาคือ ตั้งแต่ แรม 1 ต่ำเดือน 11 ไปจนถึง ขึ้น 15 ด่ำเดือน 12 (วันที่ 22 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564)
นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 มติที่ 250/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ แนวนโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตราแห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ในห้วงเวลาการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี2564 นี้
จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอให้ทุกวัดปฏิบัติตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ให้วัดทุกวัดดำเนินการ ดังนี้การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้
ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน 25 คนพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน 50 คน พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน 100 คนผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้วับการฉีดวัดซีน 1 เข็ม มาแล้ว สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ AntigenTest โดยมีระยะเวลาไม่เกิน72 ชั่วโมง
จำนวนพระสงฆ์ในพิธีให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ 1.5- 2 เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี ขอความร่วมมือให้งดพิธีสมโภชองค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน พร้อมกำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองของผู้เข้าร่วมพิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่จัดพิธีให้ผู้เข้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัดให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมและมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย นางศิวพรฯกล่าวในที่สุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู